Wintersemester 2016/2017, Theorie und Geschichte

MA-Forschungs-Kolloquium

Prof. Dr. Susanne Lummerding:

www.kh-berlin.de/lehrangebote/prof-dr-susanne-lummerding-2890/listbyowner.html

Prof. Dr. Jörg Petruschat:

www.kh-berlin.de/lehrangebote/prof-dr-joerg-petruschat-2920/listbyowner.html

Prof. Dr. Antonella Giannone:

www.kh-berlin.de/lehrangebote/prof-dr-antonella-giannone-2547/listbyowner.html

Prof. Dr. Knut Ebeling:

www.kh-berlin.de/lehrangebote/prof-dr-knut-ebeling-1417/listbyowner.html

ProjektkategorieSemesterprojekt Projekt-Fächer Theorie und Geschichte